Sooritage ostud Internet-kaupluses „MaarduKala”

Boonuste (allahindluste) kogumisprogramm.

See on MaarduKala kauplustes püsiklientidele rakenduv
lojaalsusprogramm. Kliendi jooksva kuu ostud summeeritakse kuu lõpus ja nende põhjal arvestatakse boonuspunkte. Boonuspunkte saab klient kasutada MaarduKala kauplustes järgmiste ostude eest tasumisel. Mida suurem on kliendi igakuine ostukorv, seda rohkem boonuspunkte on kliendil võimalik koguda.

Boonuspunktid on allahindlus, mida MaarduKala teeb püsikliendile tema varasemate kuude ostude põhjal. Seda allahindlust saab püsiklient kasutada järgnevatel kuudel oma ostude eest makstava summa vähendamiseks.

tellige kojutoimetamisega või tulge tellimusele ise järele!

  1. Üldsätted

1.1.       Käesolevad kasutajatingimused (edaspidi – „Tingimused“) sätestavad MaarduKala OÜ (edaspidi Müüja) e-poe www.maardukala.ee (edaspidi – „Veebipood“) kasutamise üldtingimused. Tingimused kehtivad toodete ostmisel Veebipoest ning Veebipoe teenuste kasutamisel.

1.2.       Käesolevates Tingimustes käsitletakse ostjana isikut, kes ostab Veebipoest tooteid või kasutab muid Veebipoe teenuseid (edaspidi – „Ostja“). Veebipoe teenuseid võivad kasutada (a) füüsilised isikud kes omavad piisavat teovõimet tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) tähenduses, ja (b) juriidilised isikud, kes tegutsevad volitatud esindajate kaudu, kes on registreerinud konto Veebipoe Tingimustes sätestatud korras. Alkohoolseid jooke ja tubakatooteid on õigus osta isikutel, kes on vähemalt 18 aastat vanad ning energiajooke isikutel, kes on vähemalt 16 aastat vanad.

1.3.     Veebipood on internetikeskkonnas tegutsev jaemüügipood, mis on orienteeritud rahuldama tarbijate igapäevavajadusi ja ei ole mõeldud kasutamiseks äri- või ametialaseks tegevuseks. Erisoovidega on Ostjal võimalik pöörduda Müüja klienditeeninduse poole (tel: +37255576937; e-mail: maardukala@online.ee). Müüja täidab Ostja erisoovid ainult võimaluse korral.

1.4.     MaarduKala OÜ, asukohaga Lao2a,Maardu,74114,Estonia, juriidilise isiku registrikood 14783230,

(edaspidi – „Müüja“).

1.5.       Registreerudes Veebipoe kasutajaks või esitades Veebipoes tellimuse, kinnitab Ostja vastavust Tingimuste punktis 1.2 nimetatud kriteeriumitega.

1.6.       Koos Ostja esitatud kaubatellimusega muutuvad käesolevad Tingimused pooltevaheliseks siduvaks Lepinguks. Leping loetakse sõlmituks, kui Ostja esitab Veebipoes kaubatellimuse ning teostab makse Tingimustes sätestatud korras ja Müüja edastab Ostja nimetatud e-posti aadressil kinnituse, et Ostja tellimus on vastu võetud. Kui Eesti Vabariigi õigusaktid või käesolevad Tingimused sätestavad, et teatud tooteid võivad osta vaid selleks õigustatud isikud, loetakse selliste toodete ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel sõlmituks Müüja asukoha-aadressil hetkest, mil Müüja on veendunud Ostja õiguses selliseid tooteid (nt alkoholi- ja tubakatooted ning energiajoogid) saada. Kui Müüja tuvastab, et Ostja või muu kaupasid vastu võttev isik ei oma õigust tellitud tooteid vastu võtta, loetakse leping alkoholi, tubaka ja energiajookide müümise kohta mittesõlmituks. Nimetatud kaupu Ostjale (või teisele kaupu Ostja aadressil vastu võtvale isikule) ei müüda, nende kaupade eest tasutud raha tagastatakse Ostjale 7 (seitsme) tööpäeva jooksul kavandatud kohaletoimetamise päevast. Sellisel juhul on Müüjal õigus Ostjale tagastatavate toodete eest tasutud summast arvestada maha kaupade kohaletoimetamise kulud.

1.7.       Ostja kinnitab Veebipoes tellimuse esitamisel, et on tutvunud ja nõustub käesolevate Tingmustega. Tingimustega mittenõustumisel ei ole Ostjal võimalik Veebipoe teenuseid kasutada.

1.8.       Müüja jätab endale õiguse Tingimusi muuta, parandada või täiendada. Pooltele on siduvad tingimused, mis kehtivad ostu sooritamise hetkel. Seepärast on Ostjal soovituslik tutvuda Tingimustega igal ostul.

1.9.       Müüja võimaldab Ostjal enne ostu sooritamist käesolevate Tingimustega tutvuda. Müüja vabaneb mistahes vastutusest, kui Ostja jätab osaliselt või täielikult käesolevate Tingimustega tutvumata.

1.10.   Müüja võib piirata registreeritud Ostjate arvu võttes arvesse Veebipoe tehnilisi võimalusi.

1.11.   Juhul, kui Ostja rikub käesolevaid Tingimusi, üritab kahjustada tellimuste täitmist, Veebipoe töö stabiilsust ja (või) turvalisust, on Müüjal õigus ette hoiatamata kustutada Ostja Veebipoe konto või piirata Ostja ligipääsu Veebipoe teenustele.

1.12.   Võttes arvesse Tingimuste punkti 1.3 jätab Müüja endale õiguse keelduda Ostja tellimuse (tellimuste) vastuvõtmisest ja (või) täitmisest, kui Ostja tellib jaemüügist ebatavaliselt suuri kaubakoguseid (võtmata arvesse seda, kas kaupu tellitakse ühe tellimusega või mitme tellimusega suhteliselt lühikese aja jooksul) ja (või) kui Ostja tellimus (tellimused) omab teisi hulgimüügitunnuseid.

1.13.   Müüja võib osaliselt või täielikult katkestada Veebipoe tegevuse eelnevalt sellest Ostjat teavitamata. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Müüjal õigus peatada lepingu täitmine kuni vääramatu jõu (force majeure) asjaolude lõppemiseni, teavitades Ostjat tellimuse täitmise peatamisest. Kui ostja ei soovi lepingu hilisemat täitmist Veebipoe töö taastumisel, on ostjal õigus lepingust taganeda, teavitades sellest Müüjat. Kui Müüja peatab Veebipoe tegevuse, kuid kinnitatud tellimuste täitmine on võimalik, jäävad kehtima kõik käesolevates Tingimustes ja (või) kohalduvates õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, mis on seotud juba täidetud või täitmisel olevate tellimustega.

1.14.   Müüja korraldab toodete müüki ja osutab Ostjatele teisi Veebipoe teenuseid käesolevates Tingimustes sätestatud korras.

  1. Registreerimine ja isikuandmete töötlemine

2.1.       Ostja, kes soovib kasutada Veebipoe teenuseid on kohustatud registreeruma Veebipoe süsteemis, täites registreerimisankeedi. Registreerimisankeedis peab Ostja esitama  enda isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, aadress, kuhu tuleb kaup toimetada, telefoninumber ning muud kaupade kohaletoimetamiseks vajalikud andmed. Juriidilise isiku volitatud esindaja peab eesnime ja perekonnanime asemel registreerimisankeeti sisestama juriidilise isiku nime.

2.2.       Ostja vastutab selle eest, et registreerimisankeedil esitatud andmed oleksid korrektsed, täielikud ja õiged. Isikuandmete muutumise või ebatäpsuste korral tuleb neid uuendada esimesel võimalusel. Müüja ei ole mistahes juhul vastutav kahjude eest, mis tekivad Ostjale ja (või) kolmandatele isikutele siis, kui Ostja on esitanud ebakorrektsed ja (või) mittetäielikud andmed või ei ole isikuandmeid nende muutumise korral uuendanud.

2.3.       Ostjal on võimalus oma isikuandmeid igal ajal muuta või oma Veebipoe konto kustutada. Pärast konto kustutamist kaotab Ostja võimaluse kasutada Veebipoe teenuseid. Soovides Veebipoe teenuste kasutamist jätkata, peab Ostja registreerima Veebipoes uue kasutaja.

2.4.       Registreerumisel loob Ostja individuaalsed sisselogimisandmed (kasutajanimi ja salasõna), mida ostja kohustub kolmandatele osapooltele mitte avaldama. Selleks, et maandada Ostja nimel Veebipoodi ebaseaduslike sisselogimiste riski, soovitame luua keerulise, raskesti äraarvatava salasõna (soovitame salasõna moodustada vähemalt 8 sümbolist, kasutades selleks suuri ja väikeseid tähti, numbreid ja kirjavahemärke ning vältides kergesti äraarvatavaid sõnu (Ostja eesnime, perekonnanime jne) ja (või) numbreid (nt sünnikuupäeva). Soovitame salasõna muuta vähemalt iga 6 (kuue) kuu järel. Ostja vastutab enda loodud sisselogimise andmete turvalisuse eest, samuti igasuguste toimingute eest (andmete edastamine, edastatud kaubatellimused, kliendi kommentaar jne), mis tehakse Veebipoes, olles logitud sisse Ostja individuaalsete andmetega. Kui Veebipoe teenuseid kasutab kolmas isik, kes siseneb Veebipoodi Ostja kasutajanime ja salasõnaga, peab Müüja seda isikut Ostjaks. Ostja on kohustatud sisselogimisandmete lekkimisest või kadumisest Müüjat, e-posti või telefoni teel viivitamata teavitama või muutma sisselogimisandmeid Veebipoe keskkonnas „Minu andmed“. Müüja ei ole vastutav kahjude eest, mis tekivad Ostjale, kui kolmandad isikud sisenevad Veebipoodi, kasutades selleks Ostja sisselogimisandmeid. Sisselogimisandmete turvalisus on eriti oluline tasumisel deebet- või krediitkaardiga.

2.5.       Ostja isikuandmeid töödeldakse vastavalt Privaatsuspoliitikale. Kui Ostja kasutab Veebipoe teenuseid, loetakse, et ta nõustub Ostja isikuandmete töötlemisega ja kinnitab, et kogu esitatud informatsioon ja isikuandmed on tõesed.

2.6.       Ostja isikuandmeid kasutatakse Ostja isiku ja vanuse tuvastamiseks, kauba müügiks ja kohaletoimetamiseks, raamatupidamisdokumente väljastamiseks, enammakstud summade ja (või) Ostja tagastatud kaupade eest raha tagastamiseks, võlgnevuste haldamiseks, teiste ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja Ostjale muude Veebipoe teenuste pakkumiseks.

2.7.       Ostja isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil alles pärast seda, kui selleks on saadud Ostja nõusolek. Ostjal on võimalik anda nõusolek otseturunduse saamiseks Veebipoes registreerumisel, tehes märke vastaval väljal.

  1. Toodete hinnad, tasumise kord ja tähtajad

3.1.       Toodete hinnad Veebipoes ja koostatud tellimuses on esitatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Tooted müüakse Ostjale hindadega, mis kehtivad Veebipoes tellimuse esitamise hetkel.

3.2.       Toodete komplekteerimisel arvutatakse kaalukaupade hind vastavalt Ostja määratud kaupade kogusele (kaalule). Müüja püüab tagada kaalukaupade koguse vastavuse Ostja tellimusega. Kui kaalukauba tegelik kaal ületab Ostja tellimuses märgitu, ei pea Ostja selle eest juurde maksma. Kui kättetoimetatud kauba kaal on tellitud kauba kaalust väiksem, tagastatakse tasutud ja faktilise hinna vahe Ostja pangakontole, millelt kaupade eest tasuti või mis on seotud deebet- või krediitkaardiga, mida kasutati kaupade eest tasumiseks (edaspidi – „Kliendi konto“), mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast kauba tarnimist.

3.3.       Ostja tasub kauba eest tellimuse esitamisel ühel alljärgneval viisil.

3.4.       Internetipangast maksmisel tuleb Ostjal Tellimuse kinnitamiseks valida makse teostamiseks sobiv makseviis. Seejärel suunatakse Ostja valitud maksekeskkonda makse teostamiseks. Pärast makse teostamist peab Ostja vajutama nupule “tagasi kaupmehe juurde”. Makse saab sooritada ühest alljärgnevatest pankadest: Swedbank AS, Luminor Bank AS, AS SEB Pank, Coop Bank A/S, AS LHV Pank.

3.5.       Tellimuse tegemise ajal on võimalik tasuda, kasutades Ostja MasterCard, VISA või VISA Electron krediitkaardi omadustega deebetkaarti või krediitkaarti, mis on välja antud Euroopa majanduspiirkonna riikides, teistes riikides väljastatud maksekaarte Veebipoes tasumisel kasutada ei saa. Tasudes kauba eest Ostja krediit- või deebetkaardiga esimest korda, peab Ostja sisestama oma kaardi andmed. Teistkordsel tasumisel sama deebet- või krediitkaardiga ei ole andmete uuesti sisestamine vajalik. Juhul, kui Ostja muudab Veebipoe keskkonnas (osas „Minu andmed“) enda aadressi ja (või) telefoninumbrit, siis Ostja turvalisuse huvides kustutatakse Veebipoes maksekaartide ajalugu ja deebet- või krediitkaardiga tasumisel on vajalik kaardi andmed uuesti sisestada. Lisaks saab Ostja Veebipoe keskkonnas (osas „Minu andmed“) kustutada info maksekaartide kohta, millega on varasemalt Veebipoes tasutud. Krediit- või deebetkaardi andmete sisestamisel ja krediit- või deebetkaardiga tasumisel suunatakse info makseteenuse teostamiseks sertifitseeritud teenusepakkuja turvalisse serverisse ning kaardi andmeid Veebipoe süsteemis ei salvestata. Nimetatud serverist tagastatakse Veebipoe süsteemi vaid osaline teave maksekaardi numbri kohta.

3.6.       Kui Ostja tasub tellitud kauba eest punktis 3.5 nimetatud viisil (deebet- või krediitkaardiga), hakatakse tellimust täitma siis, kui Müüja on saanud maksesüsteemi operaatorilt kinnituse makse teostamise kohta. Makse peab toimuma 1 tunni jooksul alates tellimuse esitamisest.

3.7.       Kui tasumisel deebet- või krediitkaardiga Tingimuste punktis 3.5 nimetatud viisil ei saa Müüja maksesüsteemi operaatorilt kinnitust makse teostamise kohta 1 tunni jooksul peale tellimuse esitamist, on Müüjal õigus tellimus tühistada.

3.8.       Arve väljastab Müüja Ostjale Ostja Registreerimisankeedil nimetatud e-posti aadressil 3 (kolme) tööpäeva jooksul kauba kohaletoimetamisest.

  1. Toodete komplekteerimine ja kohaletoimetamine

4.1.       Toodete müük ja kohaletoimetamine toimub Tallinna linnas ja selle lähipiirkonnas. Müügiterritoorium on määratud Müüja ühepoolsel otsusel. Kaubad toob kohale Müüja või tema volitatud esindaja.

4.2.       Toodete kogumaksumusele lisandub ostu sooritamisel kehtiv toodete kättetoimetamise tasu vastavalt Veebipoe keskkonnas „Kaupade kohaletoimetamine“ sätestatule. Toodete kohaletoimetamise tasu võib olla nii fikseeritud kui ka sõltuda Ostja tellitud toodete väärtusest ja (või) kohaletoimetamise tähtajast.

4.3.       Müüjal on ühepoolne õigus sätestada ostukorvi minimaalne maksumus, st miinimumsumma, mille eest peab Ostja tellimuse esitamiseks tooteid tellima. Ostukorvi minimaalne summa on välja toodud Veebipoe keskkonnas „Kaupade kohaletoimetamine“. Ostukorvi minimaalse summa hulka ei arvestata toodete kohaletoimetamise tasu.

4.4.       Kui Ostja poolt tellitud toode puudub ajutiselt sortimendist ja/või tellitud kogusele vastavalt ei ole Müüjal võimalik tellimust komplekteerida, on Müüjal õigus toode asendada samalaadse tootega (edaspidi Sarnane toode) juhul, kui tellimuse vormistamisel on Ostja selleks andnud Müüjale vastavasisulise nõusoleku. Soovist puudu oleva toote asendamiseks Sarnase tootega saab Ostja teada anda Veebipoe süsteemis.

4.5.       Kui Müüja valitud Sarnase toote hind on väiksem Ostja poolt tasutust, tagastatakse makstud ja faktilise hinna vahe Ostja pangakontole hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast toodete kohale toimetamist. Kui Sarnase toote hind ületab tellitud toote väärtuse, ei pea Ostja selle eest juurde maksma.

4.6.       Kui Ostjat ei rahulda Müüja valitud Sarnane toode, võib ta toote tagastada selle kohale toonud Müüja esindajale saadetise kohaletoomise ajal. Tagastamise fakt registreeritakse kreeditarvega.

4.7.       Kui Ostja võtab Müüja kohaletoimetatud Sarnased tooted vastu, saab neid hiljem tagastada (välja arvatud tooted, mida õigusaktide alusel ei saa vahetata ja tagastada) üksnes käesolevate Tingimuste osas „Lepingust loobumine. Toodete vahetamine ja tagastamine“ sätestatud korras.

4.8.       Kui Ostja on toodete eest tasunud, kuid tellitud toode puudub ajutiselt sortimendist, Müüjal ei ole võimalik toodet asendada Sarnase tootega või toodet ei õnnestu kohale tuua muul asjaolul, tagastatakse nimetatud toodete eest makstud summa ostja pangakontole 7 tööpäeva jooksul alates saadetise kohaletoimetamisest.

4.9.       Ostja tellitud tooted toimetatakse kohale Veebipoe süsteemis Ostja registreeritud aadressile. Ostja kohustub tellimuse tegemise ajal valitud ajavahemikul kaubad vastu võtma.

4.10.   Juhul, kui Veebipoe süsteemis määratud Ostja tarneaadressil Ostjat või saajat ei leita, on Müüjal õigus tooted väljastada ükskõik millisele teisele nimetatud aadressil olevale Tingimuste punktis 1.2 sätestatud nõuetele vastavale isikule, kuid Ostjal ei ole õigust esitada Müüjale mingeid pretensioone toodete tarnimise kohta valele subjektile.

4.11.   Juhul, kui toodete kohaletoimetamine ei ole võimalik Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu, tagastatakse eelnevalt kauba eest makstud raha, millest arvestatakse maha kauba kohaletoimetamise tasu. Kui Ostja soovib toodete teistkordset kohaletoimetamist, tuleb selle eest transporditasu maksta eraldi. Juhul, kui tellimuse esitamise ajal on Ostjale kohaldatud kohaletoimetamise tasu allahindlust, kuid toodete üleandmine on võimatu eelnimetatud põhjustel, jätab Müüja endale õiguse maha arvata Ostjale tagastatavalt rahasummalt kogu toodete kohaletoimetamise tasu (mis kehtis kauba tellimuse esitamise hetkel), olenemata tellimuse esitamise ajal kohaldatavatest allahindlustest.

4.12.   Toodete kättetoimetamine Ostjale toimub tellimuse tegemise ajal valitud ajavahemikul. Kui kaupade kohaletoimetamine hilineb ettenägematutel asjaoludel, võtab Müüja viivitamatult Ostjaga ühendust ning pooled lepivad kokku toodete uues kättetoimetamise ajas. Kui Ostja tellitavate toodete hulgas on alkohoolseid jooke, tuleb kõik kaubad Ostjale kohale toimetada mitte varem kui kell 10 hommikul ja mitte hiljem kui kell 22 õhtul, Ostja valitud aja piires Ostja valitud päeval. Toodete kättetoimetamise ajavahemikud on üldiselt: 07.00-21.00

4.13.   Kui toodete kohaletoimetamine Ostjale ei ole võimalik või tooted toimetatakse kohale valel ajal Ostjast sõltuvatel asjaoludel, vabaneb Müüja sellega seotud vastutusest.

4.14.   Toodete kättesaamisel on kliendil kohustus koos Müüja või Müüja volitatud isikuga kontrollida toodete vastavust tellimusele. Toodete vastuvõtmisel avastatud puudused fikseeritakse.

4.15.   Pärast saadetise kontrollimist (punkt 4.14 kohaselt) antakse tooted Ostjale üle peale saatelehe allkirjastamist. Kui Ostja ei ole võimeline isikust tulenevatel põhjustel allkirja andma, allkirjastab saatelehe Ostja nõusolekul muu isik või Müüja (või tema volitatud isik). Saatelehe allkirjastamata jätmisel kaupu Ostjale üle ei anta ning eelnevalt tasutud raha tagastatakse, arvestades sellest maha kaupade kohaletoimetamise tasu. Kui Ostja soovib toodete teistkordset kohaletoimetamist, tuleb selle eest transporditasu maksta eraldi. Juhul, kui tellimuse esitamise ajal on Ostjale kohaldatud kohaletoimetamise tasu allahindlust, kuid toodete üleandmine on võimatu eelnimetatud põhjustel, jätab Müüja endale õiguse maha arvata Ostjale tagastatavalt rahasummalt kogu toodete kohaletoimetamise tasu (mis kehtis kauba tellimuse esitamise hetkel), olenemata tellimuse esitamise ajal kohaldatavatest allahindlustest.

4.16.   Kui toodete kättesaamisel selgub, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada Müüjat. Kui Ostja tuvastab, et kohaletoimetatud tooted on mittekvaliteetseid ja ei võta neid vastu, peab Ostja need kullerile tagastama. Tagastatavad tooted märgitakse saatelehele

4.17.   Vastavalt Veebipoe Tingimustele, saavad energiajooke osta vähemalt 16-aastased isikud. Toodete kohaletoimetamisel kontrollib Müüja (või tema volitatud isik) Ostja  (või tema aadressil asuva teise tooteid vastu võtva isiku) vanuse vastavust Käesolevatses Tingimustes sätestatud nõuetele kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel. Kui Ostja (või tema aadressil asuv teine tooteid vastu võttev isik) isikut tõendavat dokumenti ei esita või kui selgub, et Ostja (või tema aadressil asuv teine kaupa vastu võttev isik) on noorem kui 16- (kuueteistkümne) aastane, siis nimetatud kaupu Ostjale üle ei anta ja loetakse, et kauba (energiajookide) kohale toimetamine ei ole võimalik Ostja süül vastavalt tingimuste punktile 4.11.

4.18.   Tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest on alkohoolseid jooke võimalik Veebipoest tellida vaid siis, kui Ostja (füüsiline isik) kinnitab, et ta on vähemalt 18- (kaheksateistkümne) aastane. Alkohoolse joogi müümine on keelatud joobeseisundile viitavate tunnustega isikule

4.19.   Alkohoolseid jooke võib Veebipoest tellida iga päev, kuid nende kohaletoimetamine on võimalik ainult käesolevate Tingimuste punktis 4.12 nimetatud ajal.

4.20.   Toodete kohaletoimetamisel kontrollib Müüja (või tema volitatud isik) Ostja (või tema aadressil asuva teise tooteid vastu võtva isiku) vanuse vastavust seaduses sätestatud nõuetega kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel. Kui Ostja (või tema aadressil asuv teine tooteid vastu võttev isik) isikut tõendavat dokumenti ei esita või kui selgub, et Ostja (või tema aadressil asuv teine tooteid vastu võttev isik) on noorem kui 18- (kahekasteistkümne) aastane või Müüja tuvastab Ostjal joobeseisundile viitavad tunnused, alkohoolseid jooke Ostjale (või tema aadressil asuva teise tooteid vastu võtvale isikule) üle ei anta ja loetakse, et toodete (alkohoolsete jookide) kohaletoimetamine ei ole võimalik Ostja süül vastavalt tingimuste punktile 4.11.

4.21. Paber- või kilekottidesse toodete pakendamise eest kehtib ühekordne kindel tasu. Pakendi maksumus ei sõltu tellitud kauba kogusest ega tellimuse väärtusest. Kui Ostja täiendab ostukorvi pärast tellimuse kinnitamist, siis algse tellimuse kinnituses märgitud pakenditasu ei muutu (s.t. tellimuse vormistamisel arvestatud pakenditasu jääb samaks ka siis, kui Ostja lisab algsele tellimusele täiendavaid kaupu).

  1. Kauba kvaliteedigarantii ja kasutamissobivus

5.1.       Kõikide Veebipoes müüdavate toodete kirjeldused on märgitud iga kauba juures olevasse tootekirjeldusse. Tooteinfo (selle õigsuse) eest vastutavad kauba tootjad ja (või) maaletoojad. Müüja on vastutav ainult vastava teabe klientidele nõuetekohase esitamise (edastamise) eest, välja arvatud juhul, kui seadustega on sätestatud teisiti.

5.2.       Müüja ei vastuta selle eest, et Veebipoes kuvatav toode võib oma värvi, vormi või muude näitajate poolest erineda reaalsest suurusest, vormist või värvist Ostja kasutatavate tehniliste seadmete eripärade või muude tehniliste põhjuste tõttu. Kui toote värvi, suuruse või kuju mittevastavused on tingitud Müüja või temaga seotud kolmandate isikute toimingutest, siis on Müüja vastutav toote kujutise võimalike mittevastavuste eest.

5.3.       Müüja kinnitab, et ta on vastutav Veebipoest tellitud kauba müümise ja ostetud kauba nõuetekohase kohaletoomise, kauba kvaliteedi, tagastamise tingimuste nõuetekohase täitmise ning muude õigusaktidega sätestatud müüja õiguste ja kohustuste täitmise eest.

5.4.       Juhul, kui Müüja teatud kaubaliikidele täiendavat garantiid ei anna, siis kehtib nendele õigusaktides ette nähtud garantii.

5.5.       Müüja kohustub Ostjale müüma „parim enne“ või „kõlblik kuni“ säilivustähtajaga tooteid selliselt, et Ostjale antaks reaalne võimalus kasutada neid kaupu enne säilivustähtaja lõppu.

  1. Lepingust keeldumine. Toodete vahetamine ja tagastamine

6.1.       Ostjal on õigus taganeda Veebipoes sõlmitud ostu-müügilepingust 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul alates toodete kohale toimetamise hetkest. Lepingust taganemiseks esitab Ostja taganemisavalduse, mille tüüpvormi. Taganemisavaldust on Ostjal võimalik esitada saates see Müüja e-posti aadressile: maardukala@online.ee.

6.2.       Tagastatavad tooted tuleb üle anda Müüjale tuues tagastatavad tooted MaarduKala poes, aadressil Lao2a,Maardu,74114,Estonia ,viivitamatult, kuid hiljemalt taganemiseks ettenähtud tähataja jooksul. Toote tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.

6.3.       Tingimuste punktis 6.1 sätestatud õigust võib kasutada ainult Ostja, kes võlaõigusseaduse mõistes on tarbija, s.o füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega

6.4.       Vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule ei saa Tingimuste punktis 6.1 nimetatud taganemisõigust kohaldada, kui leping on sõlmitud:

6.4.1. kiiresti rikneva kauba või kauba, mille säilivusaeg on lühike peale;

6.4.2. pakendatud kauba peale, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;

samuti muudel võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel.

6.5.       Tooted on võimalik ringi vahetada või tagastada Müüjale, ka järgneva tellimuse kohaletoimetamisel. Kui Ostja soovib tagastada tooted selle kohaletoomise hetkel, siis tagastatakse toode tooteid kohale toonud Müüja esindajale. Kauba tagastamise küsimuses palume pöörduda e-kirjaga aadressil maardukala@online.ee või telefonil +37255576937.

6.6.       Veebipoest soetatud kauba tagastamisel või ümbervahetamisel on Müüjal õigus nõuda kauba tagastamise või vahetamise vormi täitmist.

6.7.       Tagastatavad tooted ei tohi olla rikutud, kahjustatud või kasutatud ning peavad olema oma originaalses tootepakendis. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema toodet üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tootepakend tuleb avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Vastasel korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt hüvitist toote väärtuse vähenemise eest. Ostja poolt vastu võetud, kuid hiljem tagasi lükatud toote eest tasutud raha kantakse Ostja kontole hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul Ostja Lepingust keeldumise teate laekumise päevast, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Ostja lepivad kokku teisiti.

6.8.       Toote tagastamisel või selle vahetamisel kvaliteetse ja Ostja tellimusele vastava Toote vastu tagastatakse Ostjale tema poolt algselt tellitud toodete kohaletoomise tasu ainult sel juhul, kui tagastatakse kõik sama ostu hetkel Ostja poolt soetatud tooted. Kohaletoomise tasu tagastatakse koos ülejäänud tagastatava toodete eest Müüja poolt Ostjale tagasimaksmisele kuuluva summaga.

  1. Teabevahetus

7.1.       Müüja kontakteerub Ostjaga registreerimisvormil märgitud e-maili aadressi või telefoni vahendusel.

7.2.       Ostja kontakteerub Müüjaga e-maili aadressil (maardukala@online.ee) või telefonil +37255576937).

  1. Lõppsätted

8.1.       Käesolevad Tingimused on koostatud, juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.

8.2.       Käesolevatest Tingimustest tekkivatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

8.3.       Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsesed kahjud Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras ja alustel.

8.4.       Kõik vaidlused, mis tekivad nende Tingimuste täitmisest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras Harju Maakohtus.

8.5.       Igal kliendil on võimalus lahendada Müüjaga tekkinud vaidlused elektrooniliselt ilma kohtu poole pöördumata. Selleks tuleb kliendil pöörduda kirjalikult Müüja poole. Kui Müüja ei ole 14 päeva jooksul alates pretensiooni saamisest kliendile vastanud või ei ole kliendi pretensiooni rahuldanud, võib klient pöörduda kohtuvälises korras tarbijavaidluseid lahendava subjekti, so Tarbijakaitseameti (Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post  info@tarbijakaitseamet.ee, tel 6201 707, koduleht www.tarbijakaitseamet.ee poole.

Mereandide ettetellimine